top of page

Dalībnieku sapulcē apstiprināts 2021. gada budžets

17.03.2021.

19. februāra SIA “Kuldīgas slimnīca” dalībnieku sapulcē dalībnieki izskatīja un apstiprināja 2021. gada budžetu, ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, rīcību ar slimnīcas inventāru, kā arī precizēja statūtu redakciju.


Slimnīcas valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds informēja par būtiskākajām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām un to izmaiņām, salīdzinot ar 2020. gadu. Šajā gadā plānoti aptuveni 7,8 miljoni EUR ieņēmumi, kas ir par 14% vairāk, nekā pērn. Tas saistīts ar ieņēmumu pieaugumu par veselības aprūpes pakalpojumiem pēc Nacionālā veselības dienesta finanšu paziņojumiem. Par 57% lielāki šogad plānoti arī ieņēmumi par hemodialīzes pakalpojumiem – pēc dienas stacionāra pārbūves un jaunas iekārtas uzstādīšanas ir iespējams sniegt hemodialīzes pakalpojumu vienlaicīgi pieciem pacientiem, kā dēļ plānots pieaugums.


Izdevumi šogad plānoti aptuveni 7,6 miljoni EUR. Nozīmīgākās izmaiņas un ietekme uz kopējiem izdevumiem ir darba algas un darba devēja sociālais nodokļa pieaugums (797 tūkstoši EUR), kas saistīts ar ārstniecības personu atlīdzības pieaugumu par 25% un minimālās algas palielināšanos līdz 500 EUR. Papildus šajā gada plānots darbiniekiem iegādāties veselības apdrošināšanas polises. Tas ir jauns un līdz šim neizmantots atbalsts personālam. Vienlaikus turpināsies ERAF projekta īstenošana, iegādājoties medicīnas iekārtas un aprīkojumu.


SIA “Kuldīgas slimnīca” regulāri saņem ierosinājumu vai piedāvājumus pieņemt ziedojumus, kas tiek ziedoti ar mērķi uzlabot vidi (infrastruktūru), attīstīt to, atbalstīt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes pilnveidi u.c. Lai nodrošinātu ziedojumu pieņemšanas caurspīdīgumu un neradītu nepamatotu administratīvo slogu kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem, valde ir izstrādājusi un ar Kuldīgas slimnīcas 2021. gada 16. februāra valdes lēmumu ir apstiprinājusi ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību, kas pilnvaro Kuldīgas novada Domes kapitāldaļu turētāja pārstāvi Ingu Kaltnieci turpmāk visu Kuldīgas slimnīcas dalībnieku vārdā vienpersoniski sniegt rakstveida piekrišanu lēmumam par ziedojumu pieņemšanu vai noraidīšanu.


Kuldīgas slimnīcas rīcībā ir 27 gultas, kuras slimnīcai vairs nav nepieciešamas. Apzinot Skrundas novada pašvaldības iestādes, kas nodrošina veselības aprūpi, lemts divas gultas nodot bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem Skrundas Veselības sociālās aprūpes centram.


Dalībnieku sapulcē tika grozīts Kuldīgas slimnīcas statūtu 10. punkts nosakot, ka “Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus” un statūti apstiprināti jaunā redakcijā.

Comments


bottom of page