top of page

VAKANCES

cuska.png

Pacientu reģistrētājs

Profesijas kods: 4226 01, 

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus  lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Pieteikšanās līdz 29.05.2023., pulksten 09.00

Piedāvājam:

 • darba vietu Kuldīgā, Aizputes ielā 22;

 • normālais darba laiks;

 • atalgojumu (bruto)  - 850,00 eiro;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • sākotnējo apmācību;

 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Pienākumi:

 • Pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju mutiski, rakstiski, telefoniski un elektroniski atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām.

 • Pārzināt un spēt paskaidrot sniegto ārstniecības pakalpojumu būtību un to sniegšanas kārtību.

 • Reģistrēt informāciju par pacientu Informācijas sistēmās, medicīniskajā un norēķinu dokumentācijā atbilstoši slimnīcas noteiktajām prasībām.

 • Ienākošo un izejošo zvanu organizēšana, efektīvas informācijas aprites nodrošināšana.

 • Darbs ar kases iekārtām: pieņemt samaksu par pakalpojumiem (skaidrā naudā, bezskaidras naudas norēķinā, t.sk. ar apdrošināšanas polisi u.c.), izsniegt čekus vai kvītis.

Prasības:

 • izglītība ne zemāka par vidējo vai vidējo profesionālo;

 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • laba psiholoģiskā noturība;

 • labas prasmes darbā ar MS Office datorprogrammām un biroja tehniku;

 • spēja strādāt gan komandā, gan patstāvīgi;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • pieredze klientu apkalpošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Personāla speciālists

Profesijas kods: 2423  07

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Pieteikšanās līdz 29.05.2023., pulksten 09.00

Piedāvājam:

 • darba vietu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • normālais darba laiks

 • atalgojumu (bruto)  - 1400 eiro mēnesī;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • pieredzējušas un profesionālas komandas atbalstu.

 

Pienākumi:

 • organizēt personāla lietvedību, nodrošināt personāla dokumentācijas noformēšanu, uzskaiti, glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (veidot personas lietas, personu kartītes, sagatavot rīkojumus, darba līgumus, amata aprakstus, izziņas, darba uzskaites dokumentu apkopošanu/uzglabāšanu utml.);

 • organizēt darbinieku atvaļinājumu plānošanu, uzskaiti, piešķiršanu;

 • nodrošināt personāla datu uzskaiti, reģistrāciju un informācijas aktualizēšanu;

 • organizēt personāla atlasi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • sagatavot pārskatus un atskaites personāla jautājumos, t.sk., ar personālu saistītās operatīvās informācijas apkopošanu un sniegšanu informācijas vadības sistēmās, datu bāzēs;

 • plānot un norīkot darbiniekus obligāto veselības pārbaužu veikšanai, veikt veselības pārbaužu datu uzskaiti un informācijas aktualizēšanu;

 • plānot un organizēt darbinieku apmācības darba un uguns drošībā;

 • konsultēt nodarbinātos personāla un darba tiesisko attiecību jautājumos.

Prasības:

 • pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība cilvēkresursu vadībā vai tiesību zinātnēs;

 • zināšanas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvajā regulējumā;

 • izpratne par personāla vadības procesiem, iekšējo normatīvo aktu, līgumu u.c. personāla dokumentu noformēšanu, uzglabāšanu;

 • izpratne par dokumentu, t.sk., elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām;

 • sadarbības un efektīvas komunikācijas prasmes, kā arī spēja apstrādāt lielu informācijas apjomu;

 • teicamas prasmes darbā ar MS Office. Pieredze darbā ar informāciju resursu vadības sistēmu “Horizon” tiks uzskatīta par priekšrocību;

 • labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • laba psiholoģiskā noturība stresa situācijās un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un sekot izmaiņām darba tiesisko attiecību normatīvajā regulējumā, kā arī interesēties par aktuālajām personālvadības tendencēm;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Sociālais rehabilitētājs   Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā Kuldīgā

Profesijas kods: 3412  02

29355059

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Pieteikšanās līdz 29.05.2023., pulksten 09.00

Piedāvājam:

 • darba vietu Kuldīgā, Aizputes ielā-22 Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā Kuldīgā;

 • nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā;

 • atalgojumu (bruto)  - 540,50 eiro mēnesī;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • veselības apdrošināšanu  pēc pārbaudes laika.

 

Pienākumi:

 • noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni, veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju saglabāšanā;

 • sadarbībā ar sociālo darbinieku plānot un īstenot sociālās integrācijas pasākumus, kognitīvo spēju saglabāšanas aktivitātes;

 • sadarbībā ar sociālo darbinieku un klientu izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā;

 • mācīt zaudētās prasmes un iemaņas, censties klientā no jauna radīt interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, rūpēties par personīgo higiēnu, orientēties telpā, apkārtējā vidē apgūt saskarsmi ar citiem cilvēkiem.;

 • organizēt klienta brīvo laiku, svētku svinēšanu, radošās nodarbības un veicināt klienta līdzdalību;

 • informēt klientu tuviniekus par veiktajiem rehabilitācijas pasākumos, veicināt viņu iesaisti sociālās integrācijas pasākumos;

 • sadarboties ar citiem pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem, piedalīties starpprofesionāļu komandas sapulcēs;

 • dokumentēt sociālās rehabilitācijas procesu klienta kartē, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

 • piedalīties sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanā.

Prasības:

 • vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā ar kvalifikāciju – sociālais rehabilitētājs;

 • izpratne par sociālo pakalpojumu nodrošināšanas normatīvo regulējumu;

 • zināšanas gerontoloģijā un izpratne par cilvēka vecumposmu īpatnībām;

 • izpratne par kognitīvo spēju veicināšanas pasākumiem;

 • prasme izvērtēt sociālās vajadzības un veidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

 • labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • laba psiholoģiskā noturība, pozitīva un radoša un atraktīva domāšana;

 • teicamas prasmes darbā ar MS Office;

 • prasme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un apgūt jaunākās darba metodes un pieredzi;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Vispārējās aprūpes māsa

Dzemdību nodaļā

Profesijas kods: 2221  46, specialitātes kods n120

25869759,63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus  lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - no 7 eiro/stundā;

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Pienākumi:

 • veikt jaundzimušā veselības stāvokļa izvērtēšanu, novērošanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • iespēju robežās nodrošināt komfortablu un drošu vidi jaundzimušā aprūpei;

 • veikt klīniskās procedūras, profilaktisko aprūpi, ārsta nozīmēto medikamentozo aprūpi;

 • sagatavot jaundzimušo diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām,

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • sniegt psihoemocionālo atbalstu un savas kompetences ietvaros izglītot vecākus jaundzimušā aprūpē;

 • dokumentēt jaundzimušā veselības aprūpes procesu un ārstniecisko manipulāciju izpildi stacionārā

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja sadarboties komandā, kā arī  patstāvīgi organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • specialitāte bērnu aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību.

UZ NOTEIKTU LAIKU !!!

Vecākā māsa Centrālās sterilizācijas nodaļā

Profesijas kods: 2221  01, specialitātes kods n120

25869759,63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus  lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - 1200 eiro mēnesī

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Pienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt materiālu un instrumentu sterilizāciju un dezinfekcija atbilstoši tehnoloģijas standartam.

 • Nodrošināt uzraudzību par visu sterilizācijas procesu nodaļā.

 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt centrālās  sterilizācijas nodaļas darbinieku darbu.

 • Organizēt, vadīt un kontrolēt sanitāri epidemioloģiskā režīma ievērošanu centrālās sterilizācijas nodaļā.

 • Veikt  medicīnas instrumentu un materiālu sterilizāciju.

 • Veikt dezinfekcijas kontroli.

 • Iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • izpratne par sterilizācijas procesu un pretepidemioloģiskā režīma prasībām ārstniecības iestādē;

 • izpratne par medicīnisko ierīču apriti un apstrādi;

 •  

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • pieredze darbā ārstniecības iestādes sterilizācijas nodaļā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Vispārējās aprūpes māsa

ķirurģijas un traumatoloģijas nodaļā

Profesijas kods: 2221  46, specialitātes kods n120

25869759,63374007

Vispārējās aprūpes māsa

ginekoloģijas nodaļā

Profesijas kods: 2221  46, specialitātes kods n120

25869759,63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu Kuldīgā, Aizputes ielā-22;

 • stabilu atalgojumu  - no 7 eiro/stundā;

 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Pienākumi:

 • veikt pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu, novērošanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • iespēju robežās nodrošināt komfortablu un drošu vidi pacientam;

 • nodrošināt un īstenot veselības aprūpes procesu pacientiem, veikt klīniskās procedūras medikamentozo aprūpi;

 • ievērot infekciju kontroles principus;

 • dokumentēt pacienta veselības aprūpes procesu un ārstniecisko manipulāciju izpildi stacionārā;

 • sniegt psihoemocionālo atbalstu un izglītot pacientus un viņu tuviniekus hronisku vai akūtu slimību gadījumā;

 • sagatavot pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām;

 • nodrošināt konfidencialitāti, datu aizsardzību un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

 • iesaistīties veselības aprūpes pārmaiņu un slimnīcas attīstības procesos.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība māsszinībās vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē;

 • māsas (vispārējās aprūpes māsas) kvalifikācija un esi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;

 • labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja sadarboties komandā, kā arī  patstāvīgi organizēt un nodrošināt pacienta veselības aprūpes procesu;

 • izpratne par pacienta drošības pamatprincipiem;

 • spēja ātri reaģēt un rīkoties neatliekamās situācijās;

 • izpratne par infekciju kontroles pasākumiem;

 • augsta atbildības izjūta un  precizitāte darba pienākumu izpildē;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un iesaistīties pārmaiņu procesos;

 • piesakoties darbam ķirurģijas nodaļā, pieredze darbā ar ķirurģijas pacientiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

 • piesakoties darbam ginekoloģijas nodaļā, vecmātes specialitāte tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pediatrs (dežūrpediatrs)

Profesijas kods: 5142 09 

specialitātes kods P 15

63374007

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Piedāvājam:

 • darba vietu Kuldīgā, Aizputes ielā-22

 • stabilu atalgojumu (stundas likme sākot no 11,00 eur/h)

 • piemaksa atbilstoši MK par darbu paaugstinātos stresa apstākļos un darbu naktī

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • pieredzējušas un profesionālas komandas atbalstu;

 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

 • veselības apdrošināšanu  pēc pārbaudes laika.
   

Pienākumi:

 • pacientu apskate un ārstēšana uzņemšanas nodaļā;

 • pacientu observācija bērnu nodaļā;

 • pēc plkst. 16.00 un līdz 8.00 rītā kā atbildīgais pediatrs par bērniem bērnu nodaļā un dzemdību nodaļā;

 • brīvdienās un svētku dienās uzņemšanas nodaļas pacientu apskate un ārstēšana, kā arī vizīte pie visiem pacientiem bērnu nodaļā un jaundzimušo apskate dzemdību nodaļā.

Prasības:

 • reģistrācija ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

 • pediatra izglītība vai pediatrijas rezidentūra (sākot no trešā kursa);

 • izpratne par veselības aprūpes sistēmu valstī, vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
  - valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
  - spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

 • laba psiholoģiskā noturība stresa situācijās, spēja risināt problēmsituācijas, gatavība strādāt ārkārtas un paaugstināta stresa apstākļos;

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un sekot uz pierādījumiem balstītas medicīnas aktualitātēm.

Sociālais darbinieks  

Profesijas kods: 2635  01

29355059

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot vēlamo nodaļu ;

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

Pieteikšanās līdz 02.05.2023.

Piedāvājam:

 • darba vietu Kuldīgā, Aizputes ielā-22 Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā Kuldīgā;

 • nepilnu darba laiku 30 stundas nedēļā;

 • atalgojumu (bruto)  - 1041 eiro mēnesī;

 • darbu uz attīstību orientētā iestādē;

 • veselības apdrošināšanu  pēc pārbaudes laika.

 

Pienākumi:

 • nodrošināt klienta sociālo problēmu, sociālo vajadzību identificēšanu un risināšanu sadarbībā ar klientu un viņa tuviniekiem;

 • izstrādāt klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;

 • plānot un īstenot sociālās integrācijas pasākumus.

 • nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu sniegšanu.

 • klienta interesēs sadarboties ar valsts, pašvaldības iestādēm, sociālā darba speciālistiem un ārstniecības personām;

 • konsultēt klientus un viņa tuviniekus jautājumos, kas saistīti ar viņu tiesībām un pienākumiem.

 • organizēt un vadīt starpprofesionāļu komandu;

 • novērtēt klienta sociālās rehabilitācijas dinamiku, sniegto pakalpojumu efektivitāti.

 • sadarboties ar citiem pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem.

 • izvērtēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību katra klienta individuālajām vajadzībām.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;

 • izpratne par sociālo pakalpojumu nodrošināšanas normatīvo regulējumu;

 • zināšanas gerontoloģijā un izpratne par cilvēka vecumposmu īpatnībām;

 • prasme izvērtēt sociālās vajadzības un veidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu;

 • labas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • laba psiholoģiskā noturība.

 • teicamas prasmes darbā ar MS Office.

 • prasme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi.

 • vēlme profesionāli pilnveidoties un apgūt jaunākās sociālā darba metodes un pieredzi;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Ergoterapeits

Rehabilitācijas nodaļā

26289381

 • darbs uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem),

 • nepieciešams reģistrs ārstniecības personu reģistrā,

 • vēlams sertifikāts specialitātē un pieredze darbā,

 • samaksa :akordalga

Ārsti

63374007

 • pediatrs 

 • internists 

 • anesteziologs-reanimatologs 

 • neirologs 

Darba vieta - Aizputes iela -22, Kuldīga

Darba samaksa - sākot no 11.00 EUR/stundā

Darba laiks - summētais darba laiks saskaņā ar iepriekš noteiktu darba grafiku

Pretendentiem jāiesniedz:

1.motivācijas vēstule, norādot specialitāti

2. CV 

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 

Dokumentus līdz lūdzam iesniegt SIA “Kuldīgas slimnīca” administrācijā (Aizputes ielā 22, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā uz e-pastu: pasts@kuldigasslimnica.lv 

© 2020 KULDĪGAS SLIMNĪCA

logo-ar-uzrakstu.png

+371 63374000

cuska.png
bottom of page