top of page

TRAUKSMES CELŠANA

cuska.png

SIA “Kuldīgas slimnīca” kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

 

Kas ir trauksmes celšana?

Ziņošana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu, vai saistošo ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

 • korupciju;

 • krāpšanu;

 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;

 • sabiedrības veselības apdraudējumu;

 • pārtikas drošības apdraudējumu;

 • būvniecības drošības apdraudējumu;

 • vides drošības apdraudējumu;

 • darba drošības apdraudējumu;

 • sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

 • cilvēktiesību pārkāpumu;

 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

 • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

 • konkurences tiesību pārkāpumu.

 

Par trauksmes celšanu nav uzskatāms:

 • trauksmi ceļ anonīma persona;

 • trauksmes cēlējs ir juridiska persona;

 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;

 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;

 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana.

Kas var izmantot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu?

 • Iekšējā trauksmes celšanas sistēma, pirmkārt, ir paredzēta organizācijas darbiniekiem – lai tie, kas ikdienā strādā šajā organizācijā, sniegtu informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kurus viņi novēro, veicot savu darbu. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

 • Iekšējā trauksmes celšanas sistēma paredzēta arī personām, kuras organizācija nodarbina (piemēram, uz uzņēmuma līguma pamata) vai kuras organizācija nolīgusi, lai tai sniegtu pakalpojumu vai veiktu tās labā darbu, jo arī šīs personas darba ietvaros var novērot kādu pārkāpumu organizācijas darbībā.

 • Izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, par šajā organizācijā darba kontekstā novērotiem pārkāpumiem var ziņot organizācijas akcionāri un personas, kuras vada vai pārrauga organizācijas darbību. Arī brīvprātīgā darba veicēji var izmantot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Par iespējamu pārkāpumu var ziņot fiziskās personas, kas ar organizāciju dibina tiesiskās attiecības (piemēram, kandidāts darba intervijā, pakalpojumu sniedzējs pirms līguma slēgšanas procesā) vai ir tās pārtraukušas.

Kā var celt trauksmi?

Trauksmes cēlāja ziņojuma noformēšana

 • Ziņojumu var sagatavot, aizpildot trauksmes cēlāja ziņojumu veidlapu pdf vai word formātā.

 • Brīvā iesniegumu formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, kurā ietver savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā, informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš un pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta.

 • Ja trauksmes cēlējs ziņo mutiski, ziņotāja un Atbildīgās personas klātbūtnē ziņojums tiek noformēts rakstveidā, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu pdf vai word formātā.

 • Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga tā personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, ja to iesniedz elektroniski).

 

Trauksmes cēlāja ziņojuma iesniegšanas veidi

 • Papīra formātā aizpildīto trauksmes cēlāja ziņojumu veidlapu ievieto aploksnē, uz aploksnes jābūt uzrakstam – trauksmes cēlāja ziņojums. Aizlīmēto aploksni ievieto speciāli šādiem ziņojumiem izveidotā slēgtā pastkastē, kura atrodas Kuldīgas slimnīcas 2. stāvā, blakus sūdzību un ierosinājumu pastkastītei.

 • Nosūtot to uz īpaši trauksmes ziņojumu saņemšanai izveidotu Kuldīgas slimnīcas e-pasta adresi: trauksmeslimnica@kuldiga.lv.

 • Ziņojot mutiski/ klātienē Atbildīgajai personai.

 • Speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotajam Slimnīcas e-pastam (trauksmeslimnica@kuldiga.lv) un pastkastei (Kuldīgas slimnīcas 2. stāvā, blakus sūdzību un ierosinājumu pastkastītei) var piekļūt tikai Atbildīgā persona vai tās vietnieks, kura vismaz reizi dienā minēto e-pastu un pastkasti pārbauda.

 • Trauksmes cēlēja ziņojumu par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju vēlams iesniegt slēgtā aploksnē, uz tās norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums par Atbildīgo personu vai tās aizvietotāju. Šādu ziņojumu izvērtē attiecīgi otra par trauksmes celšanas jautājumiem atbildīgā persona.

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā.

TRAUKSMES CĒLĀJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA

TRAUKSMES CĒLĀJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA

VALDES APSTIPRINĀTI NOTEIKUMI

word icon.png
bottom of page